2017/05/15

Vad är och vad gör Lejonfastigheter AB?

Det är av vikt att Linköpings befolkning får insyn i de kommunala bostadsbolagen. Min bedömning är att även kommunpolitiker är dåligt insatta i dess verksamhet. Jag vill därför med några rader ge en viss upplysning om verksamheten.

Lejonfastigheter ägs av Linköpings Stadshus AB, som är moderbolag för de kommunala bolagen och som i sin tur är helägt av Linköpings kommun. Kommunens syfte med Lejonfastigheter är att få ett långsiktigt och stabilt fastighetsägande.

Lejonfastigheter äger, förvaltar och hyr ut fastigheter för offentliga verksamheter i Linköpings kommun. Fastigheterna innefattar skolor, vårdboende och publika hus för kultur, sport och viktig samhällsservice. Bolaget arbetar för att det ska vara attraktivt att bo och verka i kommunen.

För många av Linköpings invånare är husen en del av vardagen. Flera av kommunens större, publika fastigheter finns i bolagets bestånd. Det betyder att nästan alla kommunens invånare besöker något av våra hus åtminstone någon gång under ett år.

Fastighetsägandet skiljer sig för Lejonfastigheters vidkommande vad beträffar hyresgäster, deras verksamhet och själva fastighetsförvaltningen markant från gängse hyresfastigheters, med privatpersoner och kommersiella företag som kunder.
Att jämföra Lejonfastigheter med exempelvis Stångåstaden vore därför som att jämföra äpplen med potatis.

Vilka förväntningar ses i den framtida utvecklingen?

Bolaget kommer under den närmaste femårsperioden att investera mellan fyra och fem miljarder kronor. För 2017 beräknas investeringsvolymen ligga på knappt 700 miljoner kronor. Investeringarna avser större nybyggnader, där bland annat Linköpings nya simanläggning samt det nya kvarteret innefattande Kungsbergsskolan ingår. Även ny-, till- och ombyggnad av befintliga fastigheter medräknas. Ett deltagande vid Vallastadens Expo med projekten i trapphusboendet, förskolan samt det blivande vårdboendet finns med.

Den vision Lejonfastigheter har är att bygga det goda samhället, att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer. Med lyhördhet, nytänkande och långsiktighet för bolaget Linköping framåt. Innebörden i visionen är uttryckt i tre värderingar: kunden i fokus, att ligga steget före och att agera långsiktigt. Bolaget är en utpräglad beställarorganisation och konkurrensutsätter leverantörer och entreprenörer enlig nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU).

Måluppfyllelse utifrån särskilda ägardirektiv.

Av fastigheternas yta är 95 % uthyrt till Linköpings kommun, 2 % vakant och resterande yta uthyrt till externa hyresgäster såsom lanthandlare, friskolor och några boende utöver blockförhyrningar. Under 2016 har 1 120 nya förskole- och skolplatser tillskapats i främst Brokind, Skäggetorp och Ryd. Under året har ett hållbarhetsprogram tagits fram, som används i samtliga upphandlingar sedan augusti 2016.

Den NKI (nöjd-kund-index) mätning som görs svarar verksamheter ute i bolagets lokaler på. Förändringen gjorde Lejonfastigheter för tre år sedan, just för att se vad de som arbetar i våra lokaler tycker. Mätningen visar både ett värde men också fritextsvar som lämnas av de som svarat.

Lejonfastigheter har under 2012-2015 haft vikande siffror och jobbat hårt med både drift- samt markentreprenör. Förra året kunde vi se ökade siffror på driftverksamheten. I år är värdet totalt högre från (2015 – 54) till 2016 då vi hade 60.

Lejonfastigheter har också fastighetsmöten hos våra verksamheter. Dessa möten hålls också med de som är ansvariga och enhetschefer i vård-, idrotts- och kultur- samt förskole/skollokaler. Där ska frågor som rör verksamheten, drift och utemiljöfrågor behandlas och detta protokollförs.

Hans Zettby (L)

Ledamot i Lejonfastigheter.

Inga kommentarer: