2017/10/13

Från skymning till natt.

Om nuvarande globala trender fortsätter går världshistoriens tre säkerhetspolitiska dimensioner emot en allt mörkare framtid. I den sociala dimensionen präglas stormaktspolitiken av en allt hotfullare maktpolitik. Auktoritära regimer växer i styrka och antal och de liberala samhällena försvagas. Socialt genomlever alla samhällen, från de fattigaste till de rikaste, omvälvande förändringar, som föder allt starkare sociala spänningar och icke- statliga revolutionära rörelser.

Samtidigt sjunker vår ekologiska dimension mot en allt djupare kris. Extremare väderfenomen samt växande brist på råvaror leder till allt större problem för våra ekonomiska och tekniska fundament. Kopplat till en växande global befolkning och urbanisering utsätter detta världen för våldsam stress.

En ljusglimt är vår funktionella dimension, där mänsklighetens vetenskapliga och teknologiska kraft tilltar. Det innebär en större förståelse för våra problem, samt resurser att tackla dem. Samtidigt är det farligt. För det första därför att våra hypereffektiva ekonomiska och teknologiska system är extremt sårbara. Våra samhällen samt världspolitiken vilar på den globaliserade ekonomin. Om den kollapsar exploderar den mänskliga nöden samt konflikterna. För det andra därför att makt utan visdom är självdestruktivt, och vi saknar visdom att hantera vår vetenskapliga och teknologiska makt.

Närmare Sverige utmanas Europa av fem trender:
  • söder är delar av Nordafrika och Mellanöstern i upplösning, med ett allt större tryck från flyktingströmmar och revolutionära rörelse.
  •  öster återvänder Ryssland som brutal stormakt, med uttalat förakt för våra liberala värden, ett aktivt program för att undergräva våra samhällen och en allt större militär överlägsenhet.
  • norr vaknar Arktis på grund av global uppvärmning och nya teknologier, med ökande ekonomisk och politisk aktivitet. Samtidigt förstärker Ryssland sin militära närvaro i Arktis.
  • väster splittras USA av interna sociala och politiska motsättningar som ifrågasätter USA:s globala engagemang och kan leda till isolationism. Därmed försvagas Europas skyddsmakt och dess stabiliserande engagemang och lämnar oss alltmer sårbara inför rysk maktpolitik.
  • Sist men inte minst förfaller Europa. Vi upplever en växande socioekonomisk kris med politiska följder. Svagare ekonomier och snävare inkomstfördelning krymper medelklassen och sänker levnadsstandarden. Kombinerat med försämrade offentliga tjänster och delvis misslyckad invandringspolitik växer missnöjet bland befolkningen. När det sociala kontrakts bryts och spänningarna växer radikaliseras politiker och oroande och missnöjda väljare vänder sig alltmer mot extrema politiker som lovar guld och gröna skogar men inte kan leverera. Sverige är inte skonat från dessa trender.
Om detta fortsätter kommer Europa att försvagas och nationaliseras. Samtidigt blir Ryssland allt farligare. Flyktingtrycket från sammanfallande samhällen söder om Medelhavet växer och detta i en värld som går allt djupare i en ekologisk kris.

För det svenska samhället är trenden att vi sakta men säkert går emot en av de djupaste sociala kriserna i vår historia.


Hans Zettby (L)

Inga kommentarer: