2015/09/09

Världen samlar sig för klimatmötet i Paris.

I slutet av året står Paris värd för FN:s klimattoppmöte COP 21. Samtalen om hur världen bland annat ska skära ner på utsläppen av växthusgaser kommer att äga rum i en värdstad med egna, allvarliga problem, en kvävande och giftig smog som tidvis tvingar invånare liksom turister att fly.


Klimatförändringar anses inte för intet vara en av vår tids största utmaningar. Förändringarna i klimatet innebär att det blir varmare på jorden. Lågt liggande önationer riskerar att helt hamna under vatten, medan andra länder drabbas av svår torka och därmed kan få svårt att föda sin befolkning. De nära kopplingarna mellan klimatförändringarna och ekonomisk tillväxt och utveckling gör det till en svårhanterad och komplex fråga.

När läget inför Parismötet analyseras och bedöms måste man också ta hänsyn till att FN:s klimatförhandlingar fortfarande följer två skilda spår som är nära sammankopplade men ändå skiljer sig åt på flera viktiga punkter. Det spår som hittills har fått störst uppmärksamhet i medierna har gällt utsläppsbegränsningarna och Kyotoprotokollet och om hur man ska gå vidare med det.

Det andra spårets överläggningar sker inom ramen för FN:s ramavtal på klimatområdet, UNFCCC. Här behandlas alla klimatfrågor som tagits upp inom FN. Så gott som samtliga FN:s medlemsländer deltar i såväl Kyotoförhandlingarna som i samarbete på UNFCC-spåret. En stor skillnad är dock att USA motsatt sig Kyotoprotokollet men inte haft några problem med det som sker inom UNFCCC.

Under de 23 år som UNFCCC har existerat har de medverkande länderna fått bättre insikter om och förståelse för andra nationers belägenhet när det gäller klimatuppvärmningens olika aspekter. Detta har gjort det lättare att samordna insatser och att nå kompromisser.

Det långvariga samarbetet mellan regeringar och förhandlingsdelegationer från många länder har skapat en övernationell gemenskap på klimatområdet som också inbegriper politiker, experter, forskare och representanter för frivilligorganisationer. Det är möjligt att denna informella samhörighet så småningom kommer att utvecklas till en formell internationell organisation.

Hans Zettby (FP)