2012/03/24

Flytta Garnisonsmuseet till Valla

Placeringen år 1939 av byggnaden ”Röda Förrådet”, uppförd 1834 – 1835 vid Garnisonsrondellen tillkom av två skäl:
Byggnaden behövdes inte längre på Malmen. Den kunde i stället tjänstgöra som bl.a. mobiliserings- och serviceförråd under andra världskriget, innanför de tre regementenas inhägnader. Därför flyttades byggnaden till den nu nedlagda regementsområdet år 1939 och togs med tiden i anspråk som museibyggnad för Linköpings tidigare garnisons regementen och kom senare att ligga utanför regementenas staket.

Efter regementsdöden till följd av 1996 års försvarsbeslut ville Försvarsmakten göra sig av med museiverksamheten och överlät då byggnaden till Linköpings kommun, samtidigt som den ideella Föreningen Garnisonsmuseet och Östergötlands Försvar skulle svara för verksamheten i 20 år framöver. Som museum och turistattraktion var och är läget från början ren katastrof då det gäller besöksfrekvens. Fel läge då det gäller tillgänglighet, kommunikationer, parkeringsplatser mm.

År 2008 ingavs ett medborgarförslag till Linköpings kommun om att flytta byggnaden ”Röda Förrådet” med dess historiska museiverksamhet till Gamla Linköping. Medborgarförslaget antogs i både kommunfullmäktige och kommunstyrelse.
Under arbetet med planering av flyttningen av byggnaden har det framkommit att Länsstyrelsen i Östergötlands län anfört invändningar mot flyttningen, varvid man hävdar att byggnadens exteriör ej får ändras. 


Någon ändring av exteriören skedde inte vid flyttningen från Malmen 1939 och det är inte heller nu aktuellt att göra några ingrepp i byggnadens exteriör. Kommunen och museistyrelsen avser att agera enligt gällande bestämmelser!

Ett medborgarförslag anser jag vara ett uttryck för sann och äkta demokrati, där förslagsställaren, den ideella förening som svarar för driften, och Linköpings kommun är de enda rättmätiga parterna. I detta fall innebär förslagets genomförande museiverksamhetens enda möjlighet till överlevnad. (Länsstyrelsen bidrager inte till verksamheten).

Jag efterlyser därför ett bra (och trovärdigt) svar på frågan: ”Vad har Länsstyrelsen med detta att göra?”
Hans Zettby