2017/09/13

Aurora visar att Sverige tar ryska hotet på allvar.

I veckan drog militärövningen Aurora 17 igång med cirka 20 000 svenska och 2000 utländska deltagare. Den har föregåtts av en hetsig debatt om lämpligheten av att militär personal från Nato-länder som USA och Frankrike samövar med svenskar på svenskt territorium.

Debatten missar poängen. Övningen syftar varken till att lägga grunden för ett Nato-medlemskap eller att avskräcka eller provocera Ryssland. Inte heller hotar den vår så kallade alliansfrihet. Den syftar till att öva upp den svenska försvarsförmågan utifrån dagens förutsättningar – baserat på vår försvarsdoktrin och det säkerhetspolitiska läget.

Det är på alla sätt rationellt.

Övningsscenariot har konstruerats för att vara så verklighetstroget som möjligt utifrån hotbilden. Det går ut på att en militärt överlägsen motståndare (Ryssland) anfaller Sverige som en sidomanöver, för att ta kontroll över Östersjön och därmed skära av möjligheterna för Nato att komma till Baltikums undsättning, som är den fiktiva attackens huvudmål.

Blir scenariot verklighet gör det knappast någon skillnad att Sverige sedan 2015 börjat återuppbygga det nationella försvaret. Inte heller spelar värdlandsavtalet ("host nation support") med Nato eller bilaterala försvarssamarbeten någon roll. I alla fall inte så länge de inblandade inte kan samarbeta eller vet hur de ska agera när det verkligen gäller.

Övning är enda sättet att upptäcka brister. I frånvaron av större utlandsinsatser är övningar dessutom ett bra sätt att locka rekryter till Försvarsmakten, vilket behövs.

I veckan inleder även Ryssland en stor övning, Zapad, i Belarus och i västra Ryssland. Enligt Moskva ska endast 12 700 personer delta, vilket tros vara en ordentlig underdrift och ett sätt att slippa OSSE:s krav på utländska observatörer. Det egentliga deltagarantalet tros vara över 100 000.

Omständigheterna kring Zapad är en påminnelse om varför övningar likt Aurora är nödvändiga – varför vi inte får bli naiva kring det ryska hotet. Såväl annekteringen av Krim som attacken på Georgien 2008 föregicks av närliggande övningar.


Men det är samtidigt viktigt att verka för avspänning på den politiska nivån. Att vi sedan i vintras återigen har en diplomatisk dialog med Moskva är positivt. Likaså att vi har en handelsminister, Ann Linde, som tror på bilateral handel som en långsiktig väg mot avspänning.

Hans Zettby (L)

2017/09/10

Kärnvapen eller inte?

Den sjunde juli i år antog FN ett förbud mot kärnvapen som öppnas för ratificering den 20 september. De flesta europeiska stater har inte skrivit på. De som har skrivit på är: Cypern, Irland, Lichtenstein, Malta, San Marino, Schweiz, Sverige och Österrike. Inget av dessa är med i Nato, inget har kärnvapen.

Ett första konstaterande är att avtalet, om det blir ratificerat, inte kommer att få någon direkt effekt på kärnvapeninnehavet, detta gäller för officiella innehavare enligt icke-spridningsavtalet som exempelvis Indien eller Nordkorea. Däremot kan det skapa en hel del problem, inte minst för Sverige. Sveriges agerande här är vad man kallar ”do-gooder” d v s ett välmenande men naivt beteende som riskerar att leda till negativa konsekvenser.

Det finns åtminstone tre aspekter på frågan:
Inrikespolitiska aspekter;
Den svenska försvars- och säkerhetspolitiken bygger på internationellt samarbete. I praktiken innebär detta att vi förväntar oss hjälp från Nato/USA. Den svenska så kallade fredsrörelsen gillar inte detta. Massiva propaganda- och eller desinformations-kampanjer pågår exempelvis nu mot höstens militära storövning Aurora. Däremot är fredsrörelsen (som vanligt) tyst om den ryska storövningen Zapad.

En svensk anslutning till ett kärnvapenförbud, som trätt i kraft, skulle sätta ett vapen i händerna på vänstern och den 
s k fredsrörelsen som med viss formell rätt skulle komma att hävda att Sverige inte bör samarbeta med stater som bryter mot internationella överenskommelser inom ramen för FN.

Den s k fredsrörelsen skulle naturligtvis inte acceptera att Sverige byter ut samarbetspolitiken mot ett kraftigt upprustat nationellt försvar (om ett nationellt försvar över huvudtaget vore möjligt).

Utrikespolitiskt;
Östersjöområdet utgör nu ett spänningsfält med fokus på de baltiska staternas säkerhet. Härtill kommer att Ryssland av allt att döma strävar efter att kunna etablera Östersjöområdet som ett sanktuarium, d v s ett skyddat område där man bla a kan uppträda med fartyg beväpnade med den ryska kryssningsmissilen SS-N-27 Sizzler som har en räckvidd 2600 km. Det råder emellertid en ömtålig stabilitet i området tack vare Natos närvaro till havs, i luften och iland i de Baltiska staterna.

Sveriges strategiska roll som innehavare av Östersjöns längsta kust och Gotland områden varifrån förbindelserna mellan de Baltiska staterna och Västeuropa samt Atlanten kan behärskas behöver inte utvecklas här, den är väl känd.
Men Sverige är också en destabiliserande faktor genom sitt svaga försvar och vacklande hållning till Nato.
Det bör i detta sammanhang understrykas att Ryssland under senare år har utnyttjat kärnvapen på ett nytt sätt. De har gått från att vara rena avskräckningsvapen till att bli medel för ryska påtryckningar och hot (exempelvis hotet att förinta den danska flottan om Danmark skulle gå med i Natos försvar mot ballistiska robotar). 

Man rör sig fortfarande inom det strategiskt virtuella området men har övergått från en ren defensiv till en hybridstrategi av defensiv-offensiv karaktär. I en sådan utpressningssituation är Sverige beroende av att Ryssland uppfattar att Sverige sannolikt står under USA/Natos kärnvapenparaply. Skulle Sverige ratificera kärnvapenförbudet så minskar denna sannolikhet drastiskt ur ett ryskt perspektiv och Sverige står då mer öppet för hot underbyggda av kärnvapen.

Konsekvensen blir att Östersjöområdet destabiliseras och att Sverige riskerar att hamna i det som under det kalla kriget kallades ”finlandisering” – kort sagt, vi skulle förlora vår säkerhetspolitiska suveränitet.

Allmänstrategiska synpunkter;
Kärnvapen är ett politiskt vapen det är inte avsett att användas i praktisk krigföring. De verkar genom sin enorma förstöringspotential.

”Strategiska spelare” som Putin och Kim Jong-Un och i viss mån Trump utnyttjar detta, något som kallas Brinkman Ship. Men tröskeln mellan konventionellt krig och kärnvapenkrig är ogenomtränglig, ingen stat vågar på allvar gå över denna. Kärnvapen verkar därför som ett lock på konflikter mellan kärnvapenmakter.

Nu kan det naturligtvis sägas att en herre som Kim Jong-Un är så oberäknelig, så hänsynslös att han är beredd att offra sig själv, sin familj och resten av sitt land i en kärnvapenduell. Men det är i verkligheten knappast troligt. Om inte Sydkorea var skyddat av USAs kärnvapenparaply vore däremot risken för ett förödande krig långt ifrån försumbar.

Nu är risken för en total kärnvapennedrustning inte särskilt stor. Det enda som kommer att hända om Sverige ratificerar avtalet är att vi riskerar att fjärma våra vänner och underlätta för vår ryske granne. Vår utrikesledning riskerar också att framstå som naiv och okunnig.

Kanske kan världen utvecklas till en punkt där det inte längre finns några krigsrisker. Då kommer kärnvapnen att försvinna som en konsekvens härav.

Men dit är det just nu oändligt långt.


Hans Zettby (L)